1. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl zaświadcza o zgodności dokumentu prawnego z prawem krajowym i europejskim, w tym przede wszystkim z przepisami RODO.
2. Serwis prawniczy https://www.eprawohub.pl udziela licencji wieczystej na przedmiotowy dokument prawny.
3. Wieczysty Licencjobiorca niniejszego dokumentu tj. Anna Dąbek Stomatologia Biodent, Maxdent, Osiedle Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków, NIP: 6782034096 będąca właścicielem strony https://maxdentkrakow.pl// zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim ustanowionych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
MAXDENT
STOMATOLOGIA
https://maxdentkrakow.pl/

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
2. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej https://maxdentkrakow.pl/.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
4. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest Anna Dąbek Stomatologia Biodent, Maxdent, Osiedle Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków, NIP: 6782034096.
5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.
6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”)
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).
8. Administrator danych osobowych przetwarza głównie dane osób pełnoletnich. W przypadku osób małoletnich niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
9. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

1. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu zamieszczony na stronie https://maxdentkrakow.pl/ obejmuje m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail . Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do świadczenia usług medycznych. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie spowoduje odmowy wykonania usługi medycznej, ale uniemożliwi potwierdzenie oraz odwołanie wizyty.
2. Podstawą prawną przewarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, w tym realizacja tych usług poprzez komunikację na wskazany przez pacjenta numer telefonu lub email adres w celu umówienia, odwołania wizyty, poinformowania o możliwości odbioru dokumentów, w szczególności wyników badań, poinformowania o konieczności wykonania określonych zabiegów czy wywoływania pacjentów w celu wykonania zabiegów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
3. Ponadto podstawą prawną jest konieczność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO ;
4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

5. Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również:
a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wypełnianie obowiązków podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) w celu rozpatrywania, przekazywania skarg zgłaszanych przez pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
c) w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom poprzez zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonego leczenia w okresach określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w celu przechowywania dokumentacji księgowej świadczonych usług medycznych, w celu dochodzenia roszczeń przez pacjenta oraz Administratora wobec pacjenta przez okres przedawnienia roszczeń, w celu świadczenia usług medycznych w okresie świadczenia tychże usług czy też do wycofania udzielonej zgody.

§3. Odbiorcy danych osobowych
1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa oraz zakresu usług z jakich korzysta pacjent.
2. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy państwa, dostawcy usług, pracownicy i współpracownicy, podmioty współpracujące przy wykonaniu usług medycznych, laboratoria badawcze, biuro rachunkowe, kancelaria prawna.

§4. Twoje prawa w ochronie danych osobowych
1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO ) z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
e) przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO ), tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
f) do sprzeciwu -art. 21 RODO
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .
3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

POLITYKA COOKIES

§ 1. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do klientów.

1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia końcowego Klienta w związku korzystaniem ze strony internetowej https://maxdentkrakow.pl/. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony.
2. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić klientowi korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji.
4. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w https://maxdentkrakow.pl/.
5. Klient może sprzeciwić działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

§2. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane .

1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
c) Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.

§3. Dodatkowe informacje w sprawie cookies
1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
2. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
3. Korzystamy z usług:
a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
b) Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
4. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowo w przeglądarce Google Chrome należy kliknąć w ikonkę kłódki w pasku adresu strony internetowej i przejść do zakładki „pliki Cookie”.
5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 24.01. 2020 r.

„Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………

Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………..

Kod pocztowy:………………………….Miejscowość:………………………………..

Telefon kontaktowy :…………………………………………………………………….

Adres e-mail :……………………………………………………………………………..

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do usunięcia Pani/Pana danych z naszych baz danych. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu.

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail.